O nás

Materská škola sa nachádza v prímestskej časti Trenčína: v Istebníku. V tomto školskom roku je plánovaná celodenná prevádzka v štyroch triedach, ktoré sa nachádzajú na dvoch podlažiach budovy. V suteréne materskej školy je kuchyňa. Materská škola má dva školské dvory, na jednom z nich je zriadené dopravné ihrisko.

Prevádzka MŠ je od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Zriaďovateľom MŠ je Mesto Trenčín. Prevádzkovateľom sú Školské zariadenia mesta Trenčín. Materská škola poskytuje výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou podľa schváleného školského vzdelávacieho programu - DOMINO. Výchovnú činnosť zabezpečuje osem kvalifikovaných učiteliek. Práce súvisiace s prevádzkou materskej školy zabezpečujú dve kuchárky a dve upratovačky.

Poslaním MŠ je dopĺňať rodinnú výchovu a pripravovať deti na vstup do ZŠ.

  • podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja ich schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie
  • pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami

Materská škola zabezpečuje:

  • výchovno ‑ vzdelávaciu starostlivosť pre deti od 3 do 6 /7/ rokov
  • poradenskú činnosť rodičom
  • stravovanie pre deti v školskej kuchyni / desiata, obed, olovrant /
  • pranie posteľného prádla a uterákov
  • práce spojené s údržbou budovy a školského dvora

Zoznam pedagogických pracovníkov (učitelia):

riaditeľka Viera Pietriková, Iveta Grunská, Nadežda Ferancová, Iveta Samáková, Mgr. Jana Sabadková,
Mgr. Danica Lorencová, Zuzana Chrastinová, Miroslava Kočická

Zoznam nepedagogických zamestnancov:

vedúca jedálne: Bc. Anna Kucharová
kuchárky: Oľga Popelková, Eva Ďurajová
prevádzkoví pracovníci: Adriana Majerská, Emília Korienková